pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Bölümümüz, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halk sağlığı yüksek lisans eğitimi yürütmektedir. Halk sağlığı yüksek lisans eğitimine katılabilmek için Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik ya da diğer 4 yıllık sağlıkla ilgili bir yüksek okulu bitirmiş olmak gerekmektedir.

Yüksek lisans öğrencileri bölümde yürütülmekte olan seminer, literatür, doktora ve yüksek lisans derslerine katılmaktadırlar. Araştırma planlaması, yürütülmesi ve yayınlanması aşamalarında uzmanlık öğrencileri ilgili öğretim üyeleri ile birlikte çalışmaktadırlar.

Yüksek lisans eğitim programı uygulanan bölümümüzde bu güne dek 4 yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir.Halen 3 yüksek lisans öğrencimiz için bu eğitim programlarını sürdürmekteyiz.  

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

   Yük. Hem. Huriye DEMİRHAN "Denizli İli Tavas İlçe Merkezinde Yer Alan Ortaöğrenim Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Uçucu Madde Kullanımı". Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1999. Danışman Öğr. Üyesi: Doç. Dr. Mehmet BOSTANCI

  Yük. Hem. İlgün ÖZEN "Tamamlanmış Gebeliklerin Bazı Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi ve Bebeklerine Etkileri". Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1999. Danışman Öğr. Üyesi: Doç. Dr. Mehmet BOSTANCI

  Dr. İsmail İnanç ÖZDEMİR “Denizli İli Sınırları İçerisindeki Hekimlerin Sigara İçme Durumları ve Sigara İçme Prevalansı”. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2001. Danışman Öğr. Üyesi Doç.Dr. Mehmet BOSTANCI

  Dr. Lale ÖZDEL “Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinde Beck Depresyon Ölçeğine Göre Depresyon Sıklığı ve Sosyo-Demografik Özelliklerle Depresif Belirtilerin Karşılaştırılması”. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2001. Danışman Öğr. Üyesi Doç.Dr. Mehmet BOSTANCI

   Sağlık Mem. Ali Kemal ARMUTÇUK "Denizli Devlet Hastanesinde Çalışmakta Olan Hekim Dışı Sağlık Personelinde Tükenmişlik Durumu ve İlişkili Değişkenler"Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2010. Danışman Öğr. Üyesi: Yard. Doç. Dr. Özgür Sevinç

 Hemş. Mukaddes Nesibe SÖYLEMEZO "Denizli Honaz İlçesi Yaşayan Toplumun Evde Bakım Gereksinimi, Karşılanma Düzeyi ve Etkileyen Faktörler" Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2010. Danışman Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Ali İhsan BOZKURT

 Hemş. Belkız KILLI "Denizli Honaz İlçesi 2009 Yılı Doğumlarının Değerlendirilmesi, Sezaryen Sıklığı ve Buna Etkili Etmenler" Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2010. Danışman Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Mehmet BOSTANCI

 

Yüksek Lisans Ders Programı

HAS 501 Temel Halk Sağlığı (3 0 3)

Hastalık ve sağlık kavramları, halk sağlığı bilimlerinin doğuşu ve koruyucu hekimlik ilkeleri, tıp bilimleri içinde halk sağlığının yeri ve önemini kavratmak, önemli halk sağlığı sorunları ve çözümleri ile ilgili genel bilgiler.  

HAS 502 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması (2 1 3)

Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin önemi, bunları etkileyen faktörler, ölçütler incelenecek, üreme ile ilgili olayların tıbbı ve sosyal yönleri tartışılacaktır. 

HAS 503 Ana ve Çocuk Sağlığı  (3 0 3)

Ana sağlığının önemli ölçütleri, Türkiye’de ve dünyada durumu, Türkiye’de ana ölümleri, bunların önlenmesi, aşırı doğurganlık,   doğum öncesi bakım, düşükler incelenecektir. 

HAS 505 Sağlık Yönetimi İlkeleri (2 0 2)

Yönetim nedir, sağlık ekibi, kaynaklarının kullanılması, temel sağlık hizmetlerini yönetme, Türkiye’de kamu yönetimi, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin evrimi, sağlık insan gücü toplumda sağlık durumunun saptanması, politika ve stareji değerlendirme, yeniden planlama incelenecektir

HAS 506 Toplum Beslenmesine Giriş  (2 0 2)

Toplum beslenmesinin anlamı ve önlemi, besin öğeleri, besin grupları, beslenme bozuklukları, besin hijyeni, sağlıklı beslenme, beslenme ilkeleri incelenecektir. 

HAS 504 Sağlık Demografisi   (2 0 2)

Sağlık alanındaki somut sorunlara demografinin kapsam ve tekniklerinin uygulanması, yorumlanması, sağlık durumu ile demografi arasındaki nitelikse ve niceliksel ilişkiler incelenecektir.

HAS 508 Sağlık Bilimlerinde Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri     (3  0  3)

Epidemiyolojinin tanımı, strajileri, kullanım alanları ve veri kaynakları incelenecektir, sağlık sorunlarının belirlenmesi, neden sonuç ilişkilerinin ortaya konması ve çözüm önerilerinin üretilmesinde epidemiyolojinin rolü tartışılacaktır. Tanımlayıcı kesitsel, vaka kontrol, kohort, müdahale ve hizmet araştırma araştırmaları ve planlama, uygulama, değerlendirme ve rapor yazımları incelenecektir.

HAS 511 Halk Sağlığında Biyoistatistik    (3 0 3)

Halk sağlığında biyoistatistiğin yeri, sağlık araştırmalarda doğru testin kullanımına karar verme ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.  

HAS 520 Sağlık Eğitiminin İlkeleri    (1 0 1)

Eğitim ve sağlık eğitimi ile ilgili kavramlar, eğitime yaklaşım, öğrenmenin alanları, sağlık eğitimi süreci, dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık eğitimi çalışmaları incelenecektir. 

HAS 515 Çevre Sağlığına Giriş  (2 0 2)

Çevre sağlığının temel ilgi alanları, tanımı ve tarihsel gelişimi, içme -kullanma suları, katı ve sıvı atıklar, ekosistem, besin sanitasyonu, hava kirliliği, gürültü çevre sağlığı mevzuatı ve uygulamaları.

HAS 509 Halk Sağlığı Yaklaşımıyla Bağımlılık Yapıcı Maddeler Sorunu    (1 0 1) 

Bağımlılık yapan maddelerin etkileri (kişisel, toplumsal) ve kontrolü, alkolle ilgili sorunlar ve kontrolü, intihar ve toplumsal boyutu, birinci basamakta depresyon, hastalık-sağlık davranışı, sağlıkla ilgili tutum ve davranışların değiştirilmesi.

HAS 518 Bulaşıcı Hastalıklara Giriş     (2 0 2)

Bulaşıcı hastalık sorunu, enfeksiyon zinciri, enfeksiyonların oluşumlarını kolaylaştıran faktörler, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele yöntemleri, salgın incelemeleri ve salgın epidemiyolojisi

HAS 516 İş Sağlığına Giriş (2 0 2)

İş ve sağlık ilişkisi, tanımı, tarih içerisinde gelişimi, iş sağlığı kavramı, işyeri kaynaklı sağlığa zarar veren faktörler, iş sağlığı mevzuatı ve uygulamaları, işyeri sağlık risklerinden korunma prensipleri.

HAS 598–599 Halk Sağlığında Özel Konular

Anabilim Dallarında tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması.

HAS 551 Halk Sağlığı Semineri      

HAS 552 Halk Sağlığı Semineri II

BYF 517 Tıbbi Bilginin Gelişimi ve Tıbbi Araş. Eğitimi (1 0 1)

HAS 500 Yüksek Lisans Tezi


EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Eğitim ve Araştırma Bölgemiz

Honaz

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dönem I Eğitim Programı

Dönem II Eğitim Programı  

Dönem III Eğitim Programı

Dönem VI Eğitim Programı

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Yüksek Lisans Eğitim Programı

Uzmanlık Eğitim Programı